Member of

Recently replied to

Phương uyên

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Speaking Vietnamese

learning English

Available for meeting

Vui vẻ hòa đồng. Đang muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh
Nothing posted yet
Nothing posted yet